Tổng hợp bài tập sở hữu cách lớp 6 kèm đáp án chi tiết

Sở hữu cách là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trọng chương trình học lớp 6. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều bài tập sở hữu cách lớp 6 trong đề thi. Vì vậy, việc ôn tập kiến thức và làm bài tập vô cùng quan trọng. Hãy cùng Tự học PTE tìm hiểu chi tiết qua bài viết bên dưới các bạn nhé.

Ôn tập kiến thức về sở hữu cách lớp 6

Khái niệm

Sở hữu cách hay còn gọi là possessive case. Đây là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hoặc một vật khác. Cấu trúc này được sử dụng để làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến trong câu.

Ôn tập kiến thức về sở hữu cách lớp 6
Ôn tập kiến thức về sở hữu cách lớp 6

Cấu trúc sở hữu cách lớp 6

Người làm chủ + ‘S + vật/ người thuộc quyền sở hữu

Ví dụ:

 • Lan’s house: nhà của Lan.
 • Lan’s father: bố của Lan.

Cách viết sở hữu cách (Possessive case) trong tiếng Anh

 • Thêm ‘s vào sau các danh từ số ít.

Ví dụ: Ben’s pen is so sharp. (Cây bút của Ben rất bén.)

 • Thêm ‘s vào các danh từ số ít nhưng có s ở cuối mỗi từ (như tên riêng, hoặc danh từ có s sẵn).

Ví dụ:

Doris’s coat (áo khoác của Doris)
My boss’s wife (vợ của sếp tôi)

 • Thêm ‘s vào sau danh từ số nhiều không có s

Ví dụ: Children’s clothes (áo quần của trẻ em).

 • Chỉ thêm dấu phẩy, KHÔNG được thêm s đối với danh từ là số nhiều có s

Ví dụ: Books’ cover (Bìa của những quyển sách).

 • Khi muốn nói nhiều người cùng sở hữu một vật hoặc nói cách khác là có rất nhiều danh từ sở hữu thì chúng ta chỉ thêm kí hiệu sở hữu vào danh từ cuối.

Ví dụ: Lan and Hoa’s glasses are so expensive. (Kính của Lan và Hoa rất đắt.)

=> Tuy nhiên: nếu hàm ý là Lan và Hoa mỗi người sở hữu một chiếc mắt kính thì chúng ta sẽ viết: Lan’s and Hoa’s glasses are so expensive.

Cách viết sở hữu cách (Possessive case) trong tiếng Anh
Cách viết sở hữu cách (Possessive case) trong tiếng Anh
 • Sở hữu cách còn được sử dụng cho các danh từ chỉ sự đo lường, thời gian, khoảng cách hoặc số lượng.

Ví dụ: Today’s news (tin tức ngày hôm nay).

 • Sở hữu cách kép (double possessive) được hiểu hình thức sở hữu cách đi kèm với cấu trúc of.

Ví dụ: I am friend of Lan’s. (Tôi là bạn của Lan.)

 • Sở hữu cách chỉ sử dụng đối với người, quốc gia và vật có sự sống, con vật, thú nuôi. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng sở hữu cách cho tàu bè, xe cộ, máy bay và thời gian.

Ví dụ: Dog’s fur (lông của con chó).

 • Có thể bỏ bớt danh từ sau ‘s nếu chúng là từ thông dụng.

Ví dụ: Lan’s house → Lan’s

 • Danh từ theo phía ‘s không có the.

Ví dụ: The car of the police → the police’s car

Với đồ vật, phải sử dụng “of” (có nghĩa là “của”) và “the” cho 2 danh từ nếu không có tính từ sở hữu, this, that, these, those.

Ví dụ: The color of this house (Màu sắc của ngôi nhà này.)

Xem thêm:

Tổng hợp bài tập sở hữu cách lớp 6

Sau khi đã học xong những kiến thức bên trên, bạn hãy cùng làm một số bài tập sở hữu cách lớp 6 để củng cố. Bài tập có sẵn đáp án để bạn học bài luôn nhé.

Phần bài tập sở hữu cách lớp 6

Bài tập 1: Bài tập điền từ vào chỗ trống

 1. That is _____car. (Hoa)
 2. It is the _____book. (girl)
 3. The _____room is downstairs. (children)
 4. Let’s go to the_____house. (Switters)
 5. Those are the _____pen. (girls)

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

1. If we leave our house at 5 o’clock and drive to the airport, we arrive at about 8.

 So it’s about ………………………………………… from our house to the airport. (drive)

Tổng hợp bài tập sở hữu cách lớp 6
Tổng hợp bài tập sở hữu cách lớp 6

2. If we leave our house at 6:45 and walk to the center, we get there at 7.

 So it takes ………………………………………………… from our house to the center. (walk)

3. We are going on holiday on the 14th. We have to be back at work on the 29th.

 So we have got ……………………………………………………. (holiday)

4. She went to sleep at 3 o’clock this morning, and then she woke up an hour later.

 After that she couldn’t sleep. So last night she only had …………………………….. (sleep)

Bài tập 3: viết lại những câu sau

Sử dụng những sở hữu cách trong tiếng Anh để viết lại câu bên dưới:

 1. The date tomorrow has been canceled.
 2. The storm last month caused a lot of damage.
 3. The only park in the town has closed down.
 4. The weather in Hanoi is very changeable.
 5. Tourism is the main industry in Ha Long.

Xem thêm:

Bài tập 4: Trong những câu bên dưới, việc sử dụng –’s hoặc –’ sẽ tự nhiên hơn. Thay đổi các phần được gạch chân khi cần thiết.

1Who is the owner of this restaurant?OK
2Where are the children of Chirs?Chirs’s children
3Is this the umbrella of your friend?……..
4Write your name at the top of the pages.……..
5I’ve never met the daughter of Charles.……..
6Have you met the son of Mary and Dan?……..
7We don’t know the cause of the problem.……..
8Do we still have the newspaper of yesterday?……..
9What’s the name of this street?……..
10What is the cost of a new computer?……..

Bài tập 5: Xác định những thành phần chỉ sự sở hữu trong các câu sau

 1. His teacher encouraged him to study medicine at university.
 2. He’s one of my childhood friends.
 3. The chair committee’s idea was very innovative.
 4. I’ve told you my name. Can you tell me yours?
 5. It’s the government’s responsibility to ensure safety for its citizens.
 6. It’s unfair that his salary is higher than mine while our workload is the same.
 7. Our team’s spirit is higher than theirs, so I’m sure this match will be ours.
 8. The critics gave the author much favour because she’s a friend of theirs.
 9. The teacher discussed the students’ problems with their parents.
 10.  Mike’s done a great job in his final exam.

Phần đáp án

Hãy cùng dò lại đáp án để xem bạn làm đúng được bao nhiêu câu nhé. Nhớ comment thắc mắc để Tự học PTE giải đáp chi tiết.

Phần đáp án bài tập sở hữu cách lớp 6
Phần đáp án bài tập sở hữu cách lớp 6

Đáp án bài tập 1

1. Hoa’s2. Girl’s3. Children’s4. Switters’5. Girls’

Đáp án bài tập 2

1. three hours’ drive2. fifty minutes’ walk3. fifteen days’ holiday/
two weeks’ holiday
4. an hour’s sleep

Đáp án bài tập 3

 1. Tomorrow’s date has been canceled.
 2. Last month’s storm caused a lot of damage.
 3. The town’s only park has closed down.
 4. Hanoi’s weather is very changeable.
 5. Ha Long’s main industry is tourism.

Đáp án bài tập 4

3. your friend’s umbrella4. OK5. Charles’s daughter6. Mary and Dan’s son
7. OK8. yesterday’s newspaper9. OK10. OK

Đáp án bài tập 5

1. His teacher2. My childhood friend3. The chair committee’s idea4. yours5. government’s responsibility –
its citizens
6. his salary – mine – our workload7. Our – team’s spirit – theirs – ours8. theirs9. students’ problems – their parents10. his final exam

Phía bên trên, Tự học PTE đã chia sẻ đến bạn lý thuyết và bài tập sở hữu cách lớp 6. Đây là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Vì vậy, bạn hãy ghi chép kiến thức cẩn thận để không mất điểm oan nhé.

Bình luận

Bài viết liên quan: