Bị động 2 tân ngữ: Kiến thức và bài tập có đáp án chi tiết

Kiến thức câu bị động 2 tân ngữ là một trong những phần nền tảng ngữ pháp quan trọng mà các bạn cần biết. Trong bài viết này, Tự học PTE sẽ mang đến cho bạn bài viết lý thuyết + bài tập có đáp án chi tiết về bị động 2 tân ngữ.

Cùng ghi chép và làm bài tập để củng cố kiến thức bạn nhé!

Câu bị động 2 tân ngữ

Chúng ta thường gặp một số câu tiếng Anh có 2 tân ngữ đi sau động từ.

Ví dụ: John gave me a book.

Chúng ta sẽ thấy sau động từ: “gave” có 2 tân ngữ đó là “me” và “a book”. Trong 2 tân ngữ này thì “a book” được xem là tân ngữ trực tiếp. (trực tiếp chịu tác động của hành động “gave” – đưa.).

Còn “me” được được xem là tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp chịu tác động của hành động).

Câu bị động 2 tân ngữ
Câu bị động 2 tân ngữ

Như vậy, ta sẽ có cấu trúc câu chủ động với động từ có 2 tân ngữ như sau:

S + V + Oi + Od

Trong đó:   

 • S (subject): Chủ ngữ
 • V (verb): Động từ
 • Oi (indirect object): Được dùng để chỉ tân ngữ gián tiếp 
 • Od (direct object): Được dùng để chỉ tân ngữ trực tiếp 

Câu bị động sẽ được chia thành 2 trường hợp như sau:

TH1: Chúng ta sẽ lấy tân ngữ gián tiếp thành chủ ngữ trong câu bị động. 

Công thức: S + be + VpII + Od

TH2: Chúng ta sẽ lấy tân ngữ trực tiếp thành chủ ngữ trong câu bị động. 

Công thức: S + be + VpII + giới từ + Oi

Ví dụ:

 • Chủ động: They gave me a banana yesterday. 
 • Bị động:   

TH1: I was given a banana yesterday

TH2: A banana was given to me yesterday.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Ví dụ về câu bị động 2 tân ngữ

Ví dụ về câu bị động 2 tân ngữ
Ví dụ về câu bị động 2 tân ngữ
Give (cho, tặng)My mother gave me a new shirt on my birthday. Mẹ tặng tôi một chiếc áo mới trong ngày sinh nhật.⟶ I was given a new shirt by my mother on my birthday.⟶ A new shirt was given to me by my mother on my birthday.
Tell (Nói)Minh told Lan the truth. Minh nói với Lan sự thật.⟶ Lan was told the truth by Minh.⟶ The truth was told to Lan by Minh.
Show (cho xem)The salesman is showing the customers the new apartment. Anh ấy đang giới thiệu với khách hàng căn hộ mới.⟶ The customers are being shown the new apartment by the salesman.⟶ The apartment is being shown to the customers by the salesman.
Buy (mua)He bought a new blue hat for me.. Anh mua cho tôi cái mũ mới⟶ This new blue hat was bought for me.⟶ I was bought a new blue hat.

Một số loại câu bị động đặc biệt khác

Câu bị động với V-ing

Trong tiếng Anh, có những động từ thường đi với V-ing đó là: Like, dislike, love, fancy, enjoy, hate, imagine, involve, admit, regret, deny, avoid, mind, …

Câu bị động với V-ing
Câu bị động với V-ing

Công thức câu bị động của các động từ đi kèm với V-ing như sau:

Chủ độngBị động
V + Sb + V-ing
Ví dụ: I hate eating a lot of vegetables. 
V + sth/sb + being + V(P2)
Ví dụ: I hate a lot of vegetables being eaten.

Cấu trúc câu bị động với các động từ tri giác

Những động từ tri giác trong tiếng Anh đó là: See, hear, watch, notice, look… Trong câu chủ động khi chuyển sang dạng bị động chúng ta áp dụng theo công thức sau:

Chủ độngBị động
S + V + Sb + V-ing/to V-inf
Ví dụ: John saw her leaving the house. 
Sb + be + V(P2) + V-ing/to V-inf
Ví dụ: She was seen leaving the house by John.

Câu bị động kép

People/ they + think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report…..+ that + clause⟶ It+ to be + thought/ said/ supposed/ believed/ considered/ reported…+ that + clause hoặc⟶ S + to be + thought/ said/ supposed… + to + V-inf

Ví dụ:

Lots of people say he is a good teacher. Nhiều người nói rằng anh là một nhà giáo tốt

 • ⟶ It’s said that he’s a good teacher.
 • ⟶ He is said to be a good teacher.

Câu bị động với 7 động từ đặc biệt

S + suggest/ require/ request/… + that + Clause (S + (should) + V -inf + O)⟶ It + to be + P2 (of 7 verbs) + that + something + to be + P2

Động từ áp dụng đó là: Suggest/ require/ request/ order/ demand/ insist/ recommend

Ví dụ: The parents suggested that the children (should) take the exam early. Phụ huynh đề xuất rằng lũ trẻ nên làm bài thi sớm hơn.

 • ⟶ It was suggested that the exam should be taken early.
 • ⟶ It was suggested that the exam be taken early.

Bài tập có đáp án về câu bị động 2 tân ngữ

Bài tập có đáp án về câu bị động 2 tân ngữ
Bài tập có đáp án về câu bị động 2 tân ngữ

Phần bài tập: Chuyển những câu bên dưới thành 2 câu bị động

 1. John sent the girl a letter.
 2. Mary is showing her friends the new computer.
 3. Her mom often tells the girl tale stories.
 4. We will pay you $700.
 5. Her mother gave Lan a new shirt on her birthday.
 6. John told Mary the truth.
 7. The saleswoman is showing the customers the new apartment.
 8. Tom bought a new red hat for me.
 9. Lots of people say John is a good teacher.
 10. I gave him a banana.
 11. He sent his father a letter.
 12. Mary gave me an interesting book on my birthday
 13. The salesman is showing the clients the new house
 14. Lots of people say Mary is a good person.
 15. People believe that their boss is very rich.

Đáp án bài tập

1.

 • The girl was sent a letter by John.
 • A letter was sent to the girl by John.

2.

 • Her friends are being showed/ shown the new computer by Mary.
 • The new computer is being showed/ shown to her friends by Mary.

3.

 • The girl is often told tale stories by her mom.
 • ale stories are often told to the girl by her mom.

4.

 • You will be paid $700 by us.
 • $700 will be paid to you by us.

5.

 • Lan was given a new shirt by her mother on her birthday.
 • A new shirt was given to Lan by her mother on her birthday.

6.

 •  Mary was told the truth by John.
 •  The truth was told to Mary by John.

7.

 •  The customers are being shown the new apartment by the saleswomen.
 •  The apartment is being shown to the customers by the saleswomen.

8.

 • This new red hat was bought for me by Tom.
 • I was bought a new red hat by Tom.

9.

 • It’s said that John’s a good teacher.
 • John is said to be a good teacher.

10.

 • A banana was given to him.
 • He was given a banana by me.

11.

 • His father was sent a letter.
 • A letter was sent to his father (by him)

12.

 •  I was given an interesting book by Mary on my birthday.
 • An interesting book was given to me by Mary on my birthday.

13.

 • The clients are being shown the new house by the salesman.
 • The new house is being shown to the clients by the salesman.

14.

 • It’s said that Mary’s a good person.
 • Mary is said to be a good person.

15.

 • It is believed that their boss is very rich.
 • Their boss is thought to be very rich.

Phía trên là những kiến thức về lý thuyết đầy đủ + bài tập có đầy đủ đáp án về câu bị động 2 tân ngữ. Hy vọng bài viết của Tự học PTE sẽ giúp ích cho các bạn ôn luyện và nắm vững kiến thức.

Chúc các bạn nhanh chóng nắm vững những kiến thức này. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để có bình luận bên dưới bài viết bạn nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan:

Index