Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh: Lý thuyết + bài tập chi tiết nhất

Cấu trúc suggest được sử dụng khi người nói muốn đưa ra 1 lời khuyên, 1 lời đề nghị hoặc để nói gợi ý gián tiếp,… Vậy bạn đã nắm được cấu trúc và cách dùng chính xác của cấu trúc này chưa?

Nếu chưa hãy theo dõi ngay bài viết bên dưới của Tự học PTE để ứng dụng công thức suggest đúng nhé!

Tổng hợp cấu trúc suggest trong tiếng Anh

1. Suggest + that + subject + should + verb

Cấu trúc suggest đi theo sau bởi một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ:

Suggest + (that) + S + (should) + V

Ngoài ra, trong những mệnh đề suggest này, các bạn có thể bỏ qua cả “that” hoặc “should”, thậm chí có thể lược bỏ cả hai.

Lưu ý: Nếu động từ “suggest” được chia ở thì quá khứ (suggested) thì chúng ta nên dùng trợ động từ “should” ở mệnh đề sau “that”.

Ví dụ: She suggests that I should go to Paris. Cô ấy gợi ý rằng tôi nên đến Paris.

Cấu trúc Suggest + that + subject + should + verb
Cấu trúc Suggest + that + subject + should + verb

2. Suggest + wh-question word + the infinitive

Suggest khi đi chung cùng với các từ để hỏi Wh-question (who, what, when, where, how…. ) sẽ mang ý nghĩa là gợi ý làm với ai, điều gì, khi nào, ở đâu, như thế nào đó…

Ví dụ: An suggested where to go. An đề nghị đi đâu đó.

3. Suggest + Ving/ a possessive adjective + a gerund

Một cách khác để dùng suggest đó là kết hợp theo sau một danh động từ hay bằng một tính từ sở hữu + một danh động từ.

Ví dụ: Hai suggested going to Glastonbury. Hải đề nghị đến Glastonbury.

4. Suggest + noun/ noun phrase (Suggest + danh từ/ cụm danh từ)

Trường hợp này thì danh từ (noun) hay cụm danh từ (noun phrase) sẽ đóng vai trò giống như tân ngữ sau động từ “suggest”.

Ví dụ: I suggest Lam for this project. Tôi đề nghị Lam cho dự án này.

Cách sử dụng suggest trong Tiếng Anh

1. Khuyên một người (nhóm người) cụ thể

Sử dụng suggest với ý nghĩa là khuyên ai đó thường sẽ có đặc điểm cần lưu ý sau:

Với mẫu câu suggest + that + S + V thường sẽ có động từ giả định (subjunctive verb) đi theo sau đối với Anh – Mỹ.

Tuy nhiên, với Anh – Anh, cấu trúc này thường có trợ động từ “should”, cụ thể:

Suggest + that + S + should + V

Ví dụ: I suggested that Marry exercise more. Tôi đề nghị Marry tập thể dục nhiều hơn.

Không chứa “s” ở những từ “exercise”. Bởi vì đó là động từ giả định (subjunctive verb).

Tuy nhiên, theo văn phong nói của Anh-Mỹ, chúng ta có thể viết “I suggested that Marie exercises/ exercised more”. Thế nhưng, cách viết này lại không chuẩn.

Ví dụ: I suggested that Marry should do homework more. Tôi đề nghị Marry làm bài tập về nhà nhiều hơn.

Có thể thấy, trong Anh-Anh thường sử dụng “should” sau “suggested that”

Khi dùng thì hiện tại tiếp diễn chung với “suggest” (I am suggesting that…: Tôi đang định đề nghị…) cho thấy người nói đang muốn giải thích hay đề nghị điều gì đó.

Ví dụ: I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution. Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp hết sự bất đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào thật hoàn hảo.

Cách sử dụng suggest trong Tiếng Anh
Cách sử dụng suggest trong Tiếng Anh

Trong văn phong nói, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc “suggest that”.

Ví dụ: I suggested that she should buy a new house. 

2. Sử dụng để đề cử, tiến cử một người (vật)

Cách dùng suggest nhằm để đề cử hay tiến cử ai đó thì ta thường sử dụng cấu trúc “suggest sth/ sb for sth.”

Ví dụ: We suggested Mr. Brown for the post of Minister of the Interior. Chúng tôi đã đề cử ông Brown giữ chức vụ̣ Bộ trưởng Nội vụ.

3. Sử dụng để nhắc nhở, xem xét điều gì đó

Bên cạnh một số cách dùng suggest đã đề cập trên, chúng ta có thể sử dụng từ này như muốn nhắc nhở, xem xét đến một vấn đề nào đó.

Ví dụ: The glove suggests that Mrs. Brown was at the scene of the crime. Chiếc găng tay cho thấy bà Brown đã có mặt tại hiện trường vụ án.

4. Áp dụng trong các tình huống trang trọng

Bên dưới là một số lưu ý cho cách dùng suggest trong các tình huống trang trọng, lịch sự:

Trường hợp không phải tất cả người nghe hay đọc đều có thể làm theo lời khuyên mà bạn đưa ra.

Ví dụ: Why suggest going to Yellowstone in June when the park is the most jammed? Sao lại khuyên đi tới Yellostone vào tháng Sáu trong khi công viên này đông nghịt người?

Trường hợp muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, không phải nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị được đưa ra.

Ví dụ: He also suggests going with your mother to his appointments. Anh ấy cũng đề nghị đi cùng mẹ bạn đến các cuộc hẹn của anh ấy.

Nếu người viết hay người nói muốn tránh ám chỉ người nghe là người có vấn đề. Bởi vì một vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ nên ta sử dụng suggest + gerund.

Ví dụ: I suggest planning ahead. Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước tiên.

Ở ví dụ này, người nói muốn tránh dùng cấu trúc “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng người nghe là người đang gây ảnh hưởng đến vấn đề được đề cập đến. Điều này nhằm tránh không làm người nghe được nhắc đến tức giận.

Thông thường thì mẫu câu suggest + gerund được sử dụng trong văn viết, bởi văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

Xem thêm các bài viết liên quan:

5. Đưa ra gợi ý gián tiếp, không nói rõ

Cách sử dụng suggest khác đó là dùng với mực đích đưa ra những lời đề nghị gián tiếp, không rõ ràng.

Ví dụ: I didn’t tell her to leave, I only suggested it. Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà.

​​Phân biệt suggest với recommend, advise và introduce

Recommend, Advise và Introduce là các từ mang ý nghĩa tương đối giống với với Suggest trong tiếng Việt.

​​Phân biệt suggest với recommend, advise và introduce
​​Phân biệt suggest với recommend, advise và introduce

Tuy nhiên cách sử dụng và ngữ cảnh trong tiếng Anh lại hoàn toàn khác biệt. Một số điểm khác biệt giữa các từ này mà bạn cần nắm:  

Từ Cách dùngVí dụ
SuggestSử dụng nhằm giới thiệu, gợi ý một người, một sự vật, hoạt động cho một người nào đó hoặc để thể hiện ý kiến, quan điểm của người nói. Người đề xuất có thể có hay chưa có trải nghiệm điều mà họ gợi ý. Lời đề xuất có thể hướng đến sự tích cực hoặc không. He suggests walking to the cinema. Anh ấy đề xuất đi bộ đến rạp chiếu phim.
Recommend Sử dụng khi muốn giới thiệu, gợi ý một người, một sự vật, hoạt động cho một người nào đó mà các bạn nghĩ là hay ho và sẽ có ích với họ. Lời đề xuất mang tính cá nhân, người nói không nhất thiết phải có bất kỳ kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đang gợi ý nhưng có thể đã trải nghiệm qua rồi. Lời đề xuất thường mang hướng tích cực. I recommend you should try this drink. Tôi gợi ý bạn nên thử món nước này.
AdviseSử dụng nhằm đưa ra lời khuyên dựa trên những kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống.
Người nói cần có kinh nghiệm lâu năm năm trong lĩnh vực được khuyên. Lời khuyên thường có giá trị cao. 
My professor advised me that I should apply for an internship in the second year of university. Giáo sư của tôi đã khuyên tôi nên đăng ký thực tập vào năm 2 đại học.
IntroduceSử dụng khi muốn giới thiệu một người, một sự vật nào đó cho một người khác để họ biết thêm thông tin. Let me introduce myself a bit. Để tôi giới thiệu bản thân một chút.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập vận dụng cách sử dụng suggest

Bài tập vận dụng cách sử dụng suggest
Bài tập vận dụng cách sử dụng suggest

Bài 1: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. She suggests (help) _________street children.
 2. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.
 3. I suggest (give) __________lessons to poor children.
 4. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.
 5. I suggest (help) __________poor families with their chores.
 6. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.
 7. I suggest (take) _________a taxi home
 8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.
 9. I suggest (play) __________football after school.
 10. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.
 11. I suggest (organize) __________a show to raise money.
 12. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the internet or on TV.
 13. I suggest (collect) __________unused books.
 14. I suggest that you (work) __________harder on your skill.
 15. I suggest (collect) __________new books and notebooks.

Bài 2: Choose the most appropriate answer

1. Our teacher suggested we _____ harder to pass the exam.

 • A. Studies
 • B. Study 
 • C. Studying

2. The professor suggested he _____ the research before June.

 • A. Summit   
 • B. Summiting   
 • C. Summits

3. His leader suggested _____ on time.

 • A. Being    
 • B. Be    
 • C. Is

4. Chinh suggests they _____ a meeting every week.

 • A. Should have   
 • B. Have   
 • C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Insta group.

 • A. Have   
 • B. Has   
 • C. Having

6. His parents suggest he _____ married as soon as possible.

 • A. Get   
 • B. Gets   
 • C. Got

7. We have suggested _____ to Paris for this winter vacation.

 • A. Going   
 • B. Go    
 • C. Should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

 • A. Should play   
 • B. Playing   
 • C. Plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandfather.

 • A. Send   
 • B. Sending
 • C. Sent

10. I suggested that we _____ John to the party.

 • A. Should invite
 • B. Invite 
 • C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the door.

 • A. Should close
 • B. Close 
 • C. Closing

12. My dad suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

 • A. Look
 • B. Looking
 • C. Looks

13. Marry has suggested _____ to the park for a walk.

 •   A. Went 
 •   B. Goes  
 •   C. Going

14. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

 •   A. Travel 
 •   B. Traveling
 •   C. Travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

 •   A. Should eat 
 •   B. Eating
 •   C. Ate

Đáp án

Bài 1

helpinghavegivingjoinhelping
practicetakinguseplayingpractice
organizinglistencollectingworkcollecting

Bài 2

1. B2. A3. A
4. C5. A6. A
7. A8. A9. B
10. C11. C12. A
13. C14. B15. A

Bài viết trên đây là chia sẻ của Tự học PTE về cấu trúc suggest nhằm giúp bạn phân tích rõ hơn về cấu trúc này trong các trường hợp.

Qua đó, hy vọng các bạn có thể áp dụng những cấu trúc này dễ dàng hơn trong quá trình làm bài. Chúc bạn học tốt!

Bình luận

Bài viết liên quan:

Tổng hợp bài tập so sánh kép có đáp áp chi tiết

Tổng hợp bài tập so sánh kép có đáp áp chi tiết

26/11/2022

So sánh kép là phần thí sinh thường dễ bị mắc lỗi trong các bài thi tiếng Anh. Thế nên, trong bài viết này TuhocPTE đã tổng hợp những bài tập so sánh kép trong tiếng Anh để giúp bạn làm quen, luyện tập và

Index