Bài tập liên từ lớp 6 có đáp án chi tiết

Nằm trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 6, liên từ là một trong những chủ đề gây khó đối với các bạn học sinh. Vì vậy, Tự học PTE đã tổng hợp bộ kiến thức và bài tập liên từ lớp 6 để bạn ôn tập. Hãy cùng làm bài và dò lại đáp án chi tiết bên dưới bài viết bạn nhé.

Tổng ôn kiến thức về liên từ lớp 6

Trước khi làm các bài tập liên từ lớp 6, bạn hãy cùng tìm hiểu chung lý thuyết về chủ đề này trước nhé.

Các liên từ phổ biến trong tiếng Anh và cách sử dụng

Liên từ kết hợpVí dụ minh hoạ
FOR: Giải thích lý do hay mục đích (sử dụng giống because)

+ Lưu ý: Khi hoạt động giống như một liên từ, for chỉ đứng ở giữa câu, sau for phải dùng một mệnh đề và trước for phải có dấu phẩy (,)
I do morning exercise every day, for I want to keep fit. (Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, vì tôi muốn giữ dáng.)
AND: Thêm/ bổ sung một thứ vào một thứ khácI do morning exercise every day to keep fit and relax. (Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày để giữ dáng và thư giãn.)
NOR: Dùng nhằm bổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu ở phần trước đó.I don’t like listening to music nor playing sports. I’m just keen on reading. (Tôi không thích nghe nhạc và chơi thể thao. Tôi chỉ yêu thích việc đọc sách.)
BUT: Sử dụng nhằm diễn tả sự đối lập, ngược nghĩaHe works quickly but accurately. (Anh ấy làm việc nhanh nhưng chính xác.)
OR: Sử dụng nhằm trình bày thêm một lựa chọn khác.You can play games or watch TV. (Bạn có thể chơi trò chơi hoặc xem TV.)
YET: Sử dụng để giới thiệu một ý ngược lại so với ý trước đó (tương tự but)I took a book with me on my holiday, yet I didn’t read a single page. (Tôi cầm theo một cuốn sách vào kỳ nghỉ của tôi, nhưng tôi đã không đọc một trang duy nhất.)
SO: Sử dụng để nói về một kết quả hay một sự ảnh hưởng của hành động/sự việc được nhắc đến trước đó.  I’ve started dating one soccer player, so now I can watch the game each week. (Tôi đã bắt đầu hẹn hò với một cầu thủ bóng đá, vì vậy tôi có thể xem các trận đấu mỗi tuần.)
Xem thêm:

Nguyên tắc sử dụng dấu phẩy (,) với liên từ kết hợp

 • Nếu liên từ kết hợp được sử dụng nhằm liên kết 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề có thể đứng riêng như một câu) thì giữa 3 mệnh đề cần phải sử dụng dấu phẩy (,).

Ví dụ: I took a book with me on my holiday, yet I didn’t read a single page. (I took a book with me on my holiday và I didn’t read a single page)

Tổng ôn kiến thức về liên từ lớp 6
Tổng ôn kiến thức về liên từ lớp 6

=> Đây là mệnh đề độc lập nên bạn cần thêm dấu phẩy.

 • Nếu liên từ được sử dụng nhằm để kết nối 2 cụm từ (câu KHÔNG hoàn chỉnh) hoặc từ (ví dụ trong danh sách liệt kê) thì chúng ta KHÔNG cần dùng dấu phẩy (,).

Ví dụ: I do morning exercise every day to keep fit and relax.

=> keep fit và relax không phải là mệnh đề độc lập nên chúng ta không phải có dấu phẩy)

 • Khi liệt kê từ 3 đơn vị trở lên, chúng ta sử dụng dấu phẩy ở giữa các đơn vị trước; với đơn vị cuối cùng ta có thể dùng hoặc không dùng dấu phẩy.

Ví dụ: Many fruits are good for your eyes, such as carrots, oranges, tomatoes (,) and mango. (Nhiều loại trái cây rất tốt cho đôi mắt của bạn, chẳng hạn như cà rốt, cam, cà chua (,) và xoài

Phần bài tập liên từ lớp 6 có đáp án

Sau khi học được những kiến thức bên trên, bạn hãy cùng làm các bài tập liên từ lớp 6 có đáp án. Cùng làm bài thôi nào!

Phần bài tập

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng nhất (A, B, C, D)

Phần bài tập liên từ lớp 6 có đáp án
Phần bài tập liên từ lớp 6 có đáp án

1. – A: Would you like to drink a cup of tea ________ coffee?

– B: Tea, please.

 • A. and
 • B. or
 • C. although
 • D. but

2. My sister plays volleyball well ________ I do not.

 • A. and
 • B. but
 • C. or
 • D. although

3. Most people like watching comedy ________ it’s very interesting.

 • A. because
 • B. so
 • C. although
 • D. but

4. _________ Minh likes sport programmes, he watches this animal programme with his family.

 • A. Because
 • B. Although
 • C. and
 • D. but

5. The film is very interesting. It’s both moving ________ funny.

 • A. and
 • B. or
 • C. although
 • D. but

6. I have to go out ________ I meet my pen pal today.

 • A. but
 • B. so
 • C. because
 • D. or

7. We decide to stay at home ________ it’s raining heavily.

 • A. though
 • B. so
 • C. because
 • D. but

8. ________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she still watches TV usually.

 • A. Because
 • B. Although
 • C. or
 • D. but

Xem thêm:

Bài tập 2: Sử dụng các liên từ “and/ or/ but/ so/ because/ although” để hoàn thành những câu sau

1. Is her child a boy ……………a girl?

2. I forgot to bring the map, ……………….I got lost.

3. He failed the examination …………………..he didn’t study hard.

4. Lien won the match ………………………. she was injured.

5. My new classmate is quite friendly …………………… sociable.

6. I don’t like watching films on TV …………………….. I like watching them at the cinema.

Bài tập 2: Sử dụng các liên từ "and/ or/ but/ so/ because/ although" để hoàn thành những câu sau
Bài tập 2: Sử dụng các liên từ “and/ or/ but/ so/ because/ although” để hoàn thành những câu sau

7. She likes watching cartoons ………………………….they are colorful and funny.

8. He helps his friends a lot …………………. he is very busy.

9. Lan sings very well …………………..she cannot sing in front of many people.

10. The movie was very boring ……………….. we went out to go shopping.

Bài tập 3: Nối mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu có ý nghĩa

Cột ACột B
1. We wanted to go to the showa. because they are quick and easy.
2. I often make omelettesb. although they are not very healthy.
3. Shall we go to the cinemac. and watch that film you were talking about?
4. Burgers are very tastyd. but there weren’t any seats left.
5. My neighbours are friendlye. or at the football match?
6. Do you know if he’s at homef. because he laughs in his sleep.
7. Pick me up early, please,g. but they are noisy.
8. We know he has great dreamsh. so we don’t get there late.

Bài tập 4: Khoanh tròn vào liên từ tiếng Anh thích hợp trong mỗi câu sau

1. I’d love to stay (so/and/but) I have to catch my bus.

2. His hot chocolate was too hot (so/and/but) he put some cold milk in it.

3. (Or/Although/Because) we had an umbrella, we got extremely wet.

4. I only passed my exam (because/but/although) you helped me.

5. They were hungry (but/because/so) they made some sandwiches.

6. We can go to the pool (and/but/or) we can go horse-riding, whichever you prefer.

7. She didn’t want him to see her (and/so/although) she hid behind a plant.

8. He’s in the town centre (so/because/but) he wants to look for shoes.

9. I’m definitely coming tonight, (or/because/although) I could be a bit late.

10. We can go to the shop before we go to Clare’s house (and/or/so) go to Clare’s house first to see if she needs anything. What do you think?

Bài tập 4: Khoanh tròn vào liên từ tiếng Anh thích hợp trong mỗi câu sau
Bài tập 4: Khoanh tròn vào liên từ tiếng Anh thích hợp trong mỗi câu sau

Bài tập 5: Viết lại những câu sau

1. He was lazy, so he got a bad mark. ( “because”)

…………………………………………………………

2. It rained hard yesterday. I went to school on time. (“although”)

…………………………………………………………

3. Lan is more beautiful than all girls in her class. (most )

…………………………………………………………

4. Daisy has to do her homework. She is very tired . ( “Although”)

……………………………………………………………

5. I am interested in the history of television, so I’ve read a lot of books about it.

Because…………………………………………………

6. Hien is a careful driver.

Hien drives……………………………………………………………….

7. Nga likes badminton most.

Nga’s favorite……………………………………………………………………..

8. No planet in the Solar System is as big as Jupiter.

Jupiter is……………………………………………………………………

9. The children look so healthy.

What …………………………………………………………………………

10. We tried our best to play well. We didn’t win the match.

……………………although…………..…………………………….…

Xem thêm:

Bài tập 6: Nối 2 câu sau bằng liên từ thích hợp: but; and; or; so

1. We know him. We know his friends.

2. The coat was soft. The coat was warm.

3. It is stupid to do that. It is quite unnecessary.

4. I wanted to go. He wanted to stay.

5. Your arguments are strong. They don’t convince me.

6. You can go there by bus. You can go there by train.

7. I was feeling tired. I went to bed when I got home.

Bài tập 7: Điền vào mỗi chỗ trống mệnh đề thích hợp để hoàn thành câu ghép

A. because it is bad for your health

B. and this programme is on VTV3

C. so you will be fat

D. because the old one is broken;

E. though it’s not good for your health;

F. but it is broadcast too late

1. You should eat less junk food …………………………………………………………………………………………………………………. 2. I want to watch this programme ……………………………………………………………………………………………………………….. 3. My father will buy a new television …………………………………………………………………………………………………………………..

Phần đáp án bài tập liên từ lớp 6

Đáp án bài tập 1

1 – B2 – B3 – A4 – A5 – A6 – C7 – C8 – B

Đáp án bài tập 2

1 – or2 – so3 – because4 – although5 – and
6 – but7 – because8 – although9 – but10 – so

Đáp án bài tập 3

1 – d2 – a3 – c4 – b5 – g6 – e7 – h8 – f

Đáp án bài tập 4

1 – but2 -so3 – although4 – because5 – so
6 – or7 – so8 – because9 – although10 – or

Đáp án bài tập 5

1. He got a bad mark because he was lazy

2. Although It rained hard yesterday, I went to school on time.

3. Lan is the most beautiful girl in her class.

4. Although Daisy is very tired, she has to do her homework.

5. Because I am interested in the history of television, I’ve read a lot of books about it.

Phần đáp án bài tập liên từ lớp 6
Phần đáp án bài tập liên từ lớp 6

6. Hien drives carefully.

7. Nga’s favorite sport is badminton.

8. Jupiter is the biggest planet in the Solar System.

9. What healthy children.

10. We didn’t win the match although we tried our best to play well.

Đáp án bài tập 6

1. We know him and his friends.

2. The coat was soft and warm.

3. It is stupid and quite unnecessary to do that.

4. I wanted to go but he wanted to stay.

5. Your arguments are strong but they don’t convince me.

6. You can go there by bus or by train.

7. I was feeling tired so I went to bed when I got home.

Đáp án bài tập 7

1. D2. E3. B

Vậy là chúng đã đã học được kiến thức về liên từ và các bài tập liên từ lớp 6. Bài tập có sẵn đáp án, bạn hãy cùng làm bài để nâng cao kiến thức cũng như chinh phục các bài thi bạn nhé. Tự học PTE chúc bạn học tốt!

Bình luận

Bài viết liên quan: