Bài tập enough lớp 8 kèm đáp án chi tiết nhất

Cấu trúc Enough được sử dụng rất nhiều trong các tình huống thường ngày. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa biết cách sử dụng chính xác. Do đó, Tự học PTE đã tổng hợp tất tần tật những kiến thức và bài tập Enough lớp 8 để bạn dễ dàng ôn tập. Mỗi bài tập đều có sẵn đáp án để bạn dù lại luôn nhé.

Tìm hiểu chung về cấu trúc Enough lớp 8

Enough có nghĩa là gì?

Enough trong tiếng Anh có ý nghĩa là đủ. Tuy nhiên, “enough” cũng được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau do trong mỗi hoàn cảnh ý nghĩa “đủ” của nó cũng khác nhau. “Enough” có thể được dùng nhằm chỉ số lượng hay kích cỡ của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không.

Enough có nghĩa là gì?
Enough có nghĩa là gì?

Ví dụ:

 • I don’t have enough money to buy this skirt (Tôi không có đủ tiền để mua chiếc váy này)
 • She is intelligent enough to solve that problem (Cô ấy đủ thông minh để giải quyết vấn đề đó)

Xem thêm:

Cấu trúc với từ Enough

Cấu trúc enough ở thể khẳng định

“Enough” được dùng phía sau tính từ và trạng từ kết hợp với nó là động từ nguyên thể có “to”.

S + tobe + adj + enough + (for SB) + to V nguyên thể
S + V + adv + enough + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

 • The weather is beautiful enough to have a picnic (Thời tiết đủ đẹp để đi dã ngoại)
 • I am tall enough to take a book on the top of shelf (Tôi đủ cao để lấy một cuốn sách trên đỉnh kệ)
 • My hair has long enough to tie (Tóc tôi đã đủ dài để buộc)
Cấu trúc enough ở thể khẳng định
Cấu trúc enough ở thể khẳng định

Cấu trúc enough ở thể phủ định

S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to V nguyên thể
S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

 • He isn’t strong enough to lift this box (Anh ấy không đủ khỏe để nâng chiếc hộp này)
 • I am not hardworking enough to do homework (Tôi không đủ chăm chỉ để làm bài tập về nhà)
 • She isn’t tall enough to become a model (Cô ấy không đủ cao để trở thành người mẫu)

Cấu trúc enough với danh từ

Khi “Enough” kết hợp cùng với danh từ thì “enough” đứng trước danh từ

S + V + enough + noun + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

 • He doesn’t have enough time to fix his car (Anh ấy không có đủ thời gian để sửa xe)
 • This car doesn’t have enough seat for 6 people (Xe này không có đủ chỗ cho 6 người)
 • I don’t have enough money to buy car (Tôi không có đủ tiền để mua ô tô)

Quy tắc cần nhớ khi sử dụng Enough

Quy tắc 1

Nếu:

 • Trước tính từ, trạng từ trong câu có một số trạng từ: too, so, very, quite, extremely…
 • Trước danh từ có các từ: many, much, a lot of, lots of
Quy tắc cần nhớ khi sử dụng Enough
Quy tắc cần nhớ khi sử dụng Enough

=> Thì chúng ta cần phải “bỏ”

Ví dụ: She is very tall. She can become a model => She is very tall enough to become a model (SAI) => She is tall enough to become a model

Xem thêm:

Bài tập thêm s/es

This morning là thì gì?

By the end là thì gì?

Quy tắc 2

Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ của 2 câu đó giống nhau. Khi đó, bạn cần lược bỏ “for sb”

Ví dụ: Helen is intelligent. Helen can become a teacher => Helen is intelligent enough for her to become a teacher (SAI) => Helen is intelligent enough to become a teacher

* Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi

Ví dụ: The weather is warm. We can live on it. -> The weather is warm enough to live on. (We ở đây chỉ chung chung, mọi người)

Quy tắc 3

Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ của câu thứ 1 trùng với tân ngữ của câu 2 (là một) thì chúng ta cần phải loại bỏ tân ngữ khi ghép 2 câu.

Ví dụ:

The water is quite cold. I can’t drink it. -> The water isn’t warm enough for me to drink it. (SAI) -> The water isn’t warm enough for me to drink.

Bài tập enough lớp 8 trong tiếng Anh

Bài tập enough lớp 8 trong tiếng Anh bên dưới sẽ giúp cho bạn củng cố kiến thức vừa học. Hãy làm bài và kiểm tra đáp án để xem mình đúng được bao nhiêu câu các bạn nhé!

Bài tập enough lớp 8 trong tiếng Anh
Bài tập enough lớp 8 trong tiếng Anh

Phần bài tập

Bài tập 1: Sử dụng những từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

a. 

Adjectives: big, old, warm, wellNouns: cups, milk, money, qualifications, time, room

1. She shouldn’t get married. She’s not …………………..

2. I’d like to bye a car but I haven’t got …………………..

3. Have you got ………………….. in your tea or would you like some more ?

4. Are you ………………….. ? Or shall I swish on the heating ?

5. It’s only a small car. There isn’t ………………….. for all of you.

6. Steve didn’t feel ………………….. to go to work this morning.

7. I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have …………………..

8. Do you think I’ve got ………………………………………. to apply for the job ?

9. Try this jacket on to see if it’s ………………….. for you.

10. There weren’t ………………….. for everybody to have coffee at the same time.

b. 

warm, time, fast, long, money, information, tall, people

1. I can’t give you an answer because I don’t have …………………………………..

2. I couldn’t run …………………..

3. The ladder wasn’t ………………….. to reach the window.

Bài tập 1: Sử dụng những từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
Bài tập 1: Sử dụng những từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

4. There aren’t ………………….. to make a club of stamps collectors.

5. Do you have ………………….. to buy her a present?

6. The pants weren’t ………………….. to fit my brother.

7. The weather isn’t ………………….. for us to go swimming.

8. Did you have ………………….. to answer all the questions in the test?

Bài tập 2: Kết hợp từng cặp câu, dùng ENOUGH …. TO.V hoặc ENOUGH FOR …. TO.V

1. The moon is very bright. We can play outdoors.

2. I have enough money. I can pay this bill.

3. My sister is old. She can drive a car.

4. The weather was fine. We could go camping.

5. This coat isn’t rich. I don’t wear it in winter.

6. Robinson isn’t rich. He can’t buy a house.

7. He wasn’t very experienced. He couldn’t do the job.

8. You aren’t old. You can’t have a front– door key.

9. He didn’t have much money. He couldn’t live on it.

10. The buffalo isn’t big. He can’t harm you.

11. The ice is quite thick. We can’t walk on it.

12. The tea isn’t strong. It won’t keep us awake.

13. This novel is interesting. We can read it.

14. We thick you are strong enough. You can lift this table.

15. This kind of rubber is good. We can use it to make tires for car.

Bài tập 2: Kết hợp từng cặp câu, dùng ENOUGH …. TO.V hoặc ENOUGH FOR …. TO.V
Bài tập 2: Kết hợp từng cặp câu, dùng ENOUGH …. TO.V hoặc ENOUGH FOR …. TO.V

16. He has no time. He can’t finish this word.

17. My friend is quite well. She can do it again.

18. She doesn’t explain this exercise. He pupils can’t do it.

19. There isn’t enough time. This students can’t write this essay.

20. It’s warm tonight. We can go out.

21. These exercises are easy. You can do them.

22. Those oranges are ripe. We can eat them.

23. My sister wasn’t well. She didn’t go to work.

24. The book is small. I can put it in my pocket.

25. The boy is tall. He can reach the top shelf.

26. Those shoes are large. You can wear them.

27. Your brother was clever. He could do this exercise in a few minutes.

28. We weren’t early. We couldn’t see the first part of the play.

29. She has much money. She can buy that dictionary.

30. The children were very eager. They started playing without me.

Bài tập 3: Kết hợp từng cặp câu, sử dụng “ENOUGH”

1. The moon is bright. I can read a book by it.

2. I have enough money. I can pay this bill.

3. These rubber trees are big. They can give us milky liquid.

4. This novel is interesting. We can read it.

Bài tập 3: Kết hợp từng cặp câu, sử dụng "ENOUGH"
Bài tập enough lớp 8 – Kết hợp từng cặp câu, sử dụng “ENOUGH”

5. This kind of rubber is good. We can use it to make tires for cars.

6. We think you are very strong. You can lift this table.

7. He has no time. He can’t finish this work.

8. My friend is quite well. She can work again.

9. There isn’t enough time. The pupils can’t write this essay.

10. She doesn’t explain this exercise clearly. Her pupils can’t do it.

Bài tập 4: Kết hợp 2 câu thành 1, có sử dụng enough

1. She’s not old. She can’t get married yet.

2. This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.

3. That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.

4. Are you very tall? Can you reach the top shelf?

5. It’s not warm today. We can’t go outside.

6. I’m not strong. I can’t lift this box.

7. Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.

8. This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.

9. The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.

10. He wasn’t experienced. He can’t do that job.

Bài tập 4: Kết hợp 2 câu thành 1, có sử dụng enough
Bài tập 4: Kết hợp 2 câu thành 1, có sử dụng enough

11. I don’t have money. I can’t lend you some.

12. He is hungry. He can eat 3 sandwiches.

13. Peter isn’t tired. He can’t stay at home alone.

14. This seat isn’t wide. We can’t sit on it.

15. Susan isn’t old. She can’t stay at home alone.

16. That box is light. She can lift it.

17. I didn’t have time. I can eat breakfast this morning.

18. This shirt is big. He can wear it.

19. Mary doesn’t have money. She can’t buy a new bicycle.

20. It’s warm tonight. We can go out.

Xem thêm:

Bài tập 5: Sử dụng các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống bên dưới với Enough

1. (money) I don’t have ________________ ________________ to go shopping.

2. (old) Are you ________________ ________________ to get a driver’s license?

3. (fast) My old car is too slow. It isn’t ________________ ________________.

4. (eggs) Yes, there are ________________ ________________ to bake a cake.

5. (warm) Is it ________________ ________________ to go to the beach today?

6. (people) Where can I find ________________ ________________ for the game?

7. (tests) Our teacher never gives us ________________ ________________.

8. (strong) I’m not ________________ ________________ to open this box.

9. (sugar) Is there ________________ ________________ in your tea?

10. (sweet) Is your tea ________________ ________________?

Bài tập 5: Sử dụng các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống bên dưới với Enough
Bài tập 5: Sử dụng các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống bên dưới với Enough

Bài tập 6: Kết hợp câu có sử dụng Enough

1. You aren’t old. You can’t have a front– door key.

2. The cow isn’t big. It can’t harm you.

3. The ice is quite thick. We can ski on it.

4. He is rich. He can buy the luxury flat.

5. These Maths exercises are easy. You can do them.

6. Those bananas are ripe. We can eat them.

7. Your sister was clever. She could do this exercise in a few minutes.

8. We were late. We couldn’t see the first part of the play.

9. I don’t have much money. I can’t buy this black shoes.

10. There is a lot of vegetables in the fridge. We can eat it during the weekend.

Bài tập 7: Lựa chọn đáp án đúng A, B

1. I didn’t do ____ to pass.

A. enough well

B. well enough

2. Is there ____ to go round?

A. enough beer

B. beer enough

3. It’s ____ to go to the beach today.

A. enough hot

B. hot enough

4. I found the exam _____.

A. enough easy

B. easy enough

Bài tập 7: Lựa chọn đáp án đúng A, B
Bài tập 7: Lựa chọn đáp án đúng A, B

5. They didn’t sell ____.

A. enough tickets

B. tickets enough

6. If it isn’t ____, you’ll have to redo it.

A. enough good

B. good enough

7. The flat isn’t _____ for them now they’ve got a child.

A. enough big

B. big enough

8. It’s ____ without you making things worse.

A. enough hard

B. hard enough

9. There weren’t _____ them.

A. enough

B. enough of

10. They weren’t ____.

A. enough quick

B. quick enough

Bài tập 8: Chọn từ hay cụm từ không đúng trong những câu sau

1. He didn’t (A) get job because (B) he wasn’t (C) enough experienced (D)

2. You won’t (A) pass the examination if (B) you don’t (C) work hardly enough (D).

3. The instructions (A) weren’t clear (B) enough for (C) me understand (D)

4. Some of (A) us had to (B) sit on (C) the floor because there weren’t enough chair (D).

5. I would like (A) to go away on (B) holiday but (C) I don’t have money enough (D).

Đáp án bài tập Enough lớp 8 chi tiết nhất

Đáp án bài 1

a. 

1. old enough2. enough money3. enough milk4. warm enough5. enough room
6. well enough7. enough time8. enough qualifications9. big enough10. enough cups

b. 

1. enough information2. fast enough3. tall enough4. enough people
5. enough money6. long enough7. warm enough8. enough time

Đáp án bài 2

1. The moon is bright enough for us to play outdoors.

2. I have enough money to pay this bill.

3. My sister is old enough to drive a car.

4. The weather was fine enough for us to go camping.

5. This coat isn’t rich enough for me to wear it in winter.

6. Robinson isn’t rich enough to buy a house.

7. He wasn’t experienced enough to do the job.

8. You aren’t old enough to have a front– door key.

9. He didn’t have enough much money to live on it.

10. The buffalo isn’t big enough to harm you.

11. The ice is thick enough for us to walk on it.

12. The tea isn’t strong enough to keep us awake.

13. This novel is interesting enough for us to read it.

14. We thick you are strong enough to lift this table.

15. This kind of rubber is good enough to make tires for car.

16. He doesn’t have enough time to finish this word.

17. My friend is well enough to do it again.

18. She doesn’t explain enough this exercise for her pupils to do it.

19. There isn’t enough time for this students to write this essay.

20. It’s warm enough for us go out tonight.

21. These exercises are easy enough to do them.

22. Those oranges are ripe enough for us to eat them.

23. My sister wasn’t well enough to go to work.

24. The book is small enough for me to put it in my pocket.

25. The boy is tall enough to reach the top shelf.

26. Those shoes are large enough to wear them.

27. Your brother was clever enough to do this exercise in a few minutes.

28. We weren’t early enough to see the first part of the play.

29. She has much money enough to buy that dictionary.

30. The children were very eager enough to play without me.

Đáp án bài 3

1 – The moon is bright enough for me to read a book.

2 – I have enough money to pay this bill.

3 – These rubber trees are big enough for us to give milky liquid.

4 – This novel is interesting enough to read.

5 – This kind of rubber is good enough for us to make tires for cars.

6 – We think you are strong enough to lift this table.

7 – He has not enough time to finish this work.

Đáp án bài tập Enough lớp 8 chi tiết nhất
Đáp án bài tập Enough lớp 8 chi tiết nhất

8 – My friend is well enough to work again.

9 – There isn’t enough time for pupils to write this essay.

10 – She doesn’t explain this exercise clearly enough for her pupils do.

Đáp án bài 4

1 – She is not old enough to get married.

2 – This coat isn’t strong enough to wear in winter.

3 – That chair isn’t strong enough for us to stand on.

4 – Are you tall enough to reach the top shelf?

5 – It is not warm enough for us to go outside.

6 – I am not strong enough to lift this box.

7 – Tom doesn’t have enough money to pay his bills.

8 – This bed is not wide enough for two people to sleep in.

9 – The water wasn’t clean enough for us to swim.

10 – He wasn’t experienced enough to do that job.

11 – I don’t have enough money to lend you some.

12 – He is hungry enough to eat 3 sandwiches.

13 – Peter isn’t tired enough to stay at home alone.

14 – This seat isn’t wide enough for us to sit on.

15 – Susan isn’t old enough to stay at home alone.

16 – The box is light enough for her to lift.

17 – I didn’t have enough time to eat breakfast this morning.

18 – This shirt is big enough for him to wear.

19 – Mary doesn’t have enough money to buy a new bicycle.

20 – It’s warm enough to go out.

Đáp án bài 5

1. enough – money2. old – enough3. fast – enough4. enough – eggs5. warm – enough
6. enough – people7. enough – tests8. strong – enough9. enough – sugar10. sweet – enough

Đáp án bài 6

1. You aren’t old enough to have a front-door key.

2. The cow is not big enough to harm you.

3. The ice is thick enough for us to ski on.

4. He is rich enough to buy the luxury flat.

5. These Maths exercises are easy enough for you to do.

6. Those bananas are ripe enough for us to eat.

7. Your sister is clever enough to do this exercise in a few minutes.

8. We weren’t early enough to see the first part of the play.

9. I don’t have enough money to buy this black shoes.

10. There are enough vegetables in the fridge for us to eat during the weekend.

Đáp án bài 7

1 – B2 – A3 – B4 – B5 – A
6 – B7 – B8 – B9 – B10 – B

Đáp án bài 8

1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D

Như vậy, Tự học PTE vừa chia sẻ đến bạn trọn bộ bài tập enough lớp 8 có đáp án. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn trong việc ôn tập ngữ pháp. Theo dõi các bài viết tiếp theo để học thêm kiến thức bổ ích bạn nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan:

Index