70+ bài tập trắc nghiệm câu tường thuật có đáp án

Với bài viết hôm nay, Tự học PTE sẽ chia sẻ đến bạn những bài tập trắc nghiệm câu tường thuật – Reported Speech tiếng Anh hay nhất. Hãy cùng ôn tập kiến thức và củng cố bằng những bài tập để học tốt tiếng Anh hơn nữa.

Tổng quát về câu tường thuật

Trong tiếng Anh, chúng ta có 2 loại câu, đó là câu trực tiếp và câu gián tiếp.

Câu trực tiếp (Direct Speech) nhằm thể hiện lại chính xác lời nói của người nào đó và nằm giữa dấu ngoặc kép (trích dẫn).

Ví dụ: “I always walk to school.” Linda said. (“Tôi luôn đi bộ đến trường.” Linda nói.)

Tổng quát về câu tường thuật
Tổng quát về câu tường thuật

Câu gián tiếp (Indirect Speech) hay câu tường thuật – Reported Speech, là loại câu sử dụng nhằm mục đích thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp. 

Ví dụ: Linda said that she always walked to school. (Linda nói rằng cô ấy luôn đi bộ đến trường.)

Ngôi và thì trong câu tường thuật

Nếu động từ của mệnh đề tường thuật sử dụng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp thì chúng ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

Ví dụ: “I like listening to music.” Helen says.

=> Helen says that she likes listening to music.

Nếu động từ của mệnh đề tường thuật sử dụng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

Ví dụ: “I like listening to music.” Helen said.

=> Helen said that she liked listening to music.

Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu)

Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề trong câu tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

 • I  →  he / she                    
 • Me →   him / her                
 • My →  his / her
 • We → they                        
 • Us  → them                        
 • Our  → their

Ngôi thứ hai(You, your)

Xét về mặt ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, chúng ta thường đổi dựa vào túc từ (tân ngữ – object) của mệnh đề tường thuật.

Ngôi thứ ba (He/ She/ Him/ Her/ His/ They/ Them/ Their): giữ nguyên

Ngôi và thì trong câu tường thuật
Ngôi và thì trong câu tường thuật

Thay đổi những trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn

DIRECTINDIRECT
Now
Here
This
These
Today
Tonight
Yesterday
Last year
Tomorrow
Next month
Ago
Then
There
That
Those
That day
That night
The day before/ the previous day
The year before/ the previous year
The following day/ the next day/ the day after
The following month/ the next month/ the month after
Before

Thay đổi về thì trong câu

DIRECT (trực tiếp)INDIRECT (gián tiếp)
Present Simple – V1/ Vs(es)
Ví dụ: “I always drink milk.”, Anna said.
Past Simple – V-ed/ V2
Ví dụ: Anna said that she always drank coffee.
Present Continuous – am/ is/ are + V-ing
Ví dụ: “I am reading a book”, John told Anna.
Past Continuous – was/ were + V-ing
Ví dụ: John told Anna that he was reading a book.
Present Perfect – have/ has + P.P/ V3
Ví dụ: “I have been to Tokyo.”, he told me.
Past Perfect – had + P.P/ V3
Ví dụ: He told me that he had been to Tokyo.
Present Perfect Continuous – have/ has been +V-ing
Ví dụ: complained: “We have been waiting for days.”
Past Perfect Continuous –  had been + V-ing
Ví dụ: They complained that they had been waiting for days.
Past Simple – V2/ -ed
Ví dụ: “I arrived yesterday.”, he said.
Past Perfect – had + P.P/ V3
Ví dụ: He said that he had arrived the day before.
Past Continuous – was/ were + V-ing
Ví dụ: “We were living in Paris at that time.”, my parents told me.
Past Perfect Continuous – had been +V-ing
Ví dụ: My parents told me that they had been living in Paris at that time.
Past Perfect – had + P.P/ V3
Ví dụ: “I had just closed the door.” She explained.
Past Perfect – had + P.P/ V3
Ví dụ: She explained that she had just closed the door.
Simple future – will + V
Ví dụ: “I‘ll see you next month.” Kate told me.
Present conditional – would + V
Ví dụ: Kate told me that she would see me the following month.
Future Continuous  will be + V-ing
Ví dụ: She said, “I‘ll be staying at my grandma’s next Friday.”
Conditional continuous – would be + V-ing
Ví dụ: She said that she would be staying at her grandma’s next Friday.

Lưu ý: Những modal verbs này không thay đổi khi chuyển câu: might, could, would, should, ought to

Ví dụ: She said, “I might bring a friend to the party tonight.” 

=> She said that she might bring a friend to the party that night.

Xem thêm:

Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật có đầy đủ đáp án

Sau đây, Tự học PTE mời các bạn cùng làm những bài tập trắc nghiệm câu tường thuật bên dưới để xem mình nhớ được bao nhiêu câu nhé.

Phần bài tập trắc nghiệm câu tường thuật

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng và điền vào chỗ trống

1. Julia said that she ___________ there at noon.

 • A. is going to be
 • B. was going to be
 • C. will be
 • D. can be

2. He _______ that he was leaving way that afternoon.

 • A. told me
 • B. told to me
 • C. said me
 • D. says to me

3. She said to me that she __________ to me the Sunday before.

 • A. wrote
 • B. has written
 • C. was writing
 • D. had written

4. I _________ him to sell that old motorbike.

 • A. said to
 • B. suggested
 • C. advised
 • D. recommended

5. My parents reminded me ________ the flowers.

 • A. remember to plant
 • B. plant
 • C. to plant
 • D. planting
Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật có đầy đủ đáp án
Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật có đầy đủ đáp án

6. I asked Martha ______ to enter law school.

 • A. are you planning
 • B. is she planning
 • C. was she planning
 • D. if she was planning

7. Nam wanted to know what time ________.

 • A. does the movie begin
 • B. did the movie begin
 • C. the movie begins
 • D. the movie began

8. I wondered_______ the right thing.

 • A. whether I was doing
 • B. if I am doing
 • C. was I doing
 • D. am I doing

9. The scientist said the earth ________ the sun.

 • A. goes round
 • B. is going around
 • C. went around
 • D. was going around

10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot.

 • A. is – will travel
 • B. were- would travel
 • C. had been – would have travelled
 • D. was – will travel

11. They said that they had been driving through the desert__________.

 • A. the previous day
 • B. yesterday
 • C. the last day
 • D. Sunday previously

12. He asked the children _________too much noise.

 • A. not to make
 • B. not making
 • C. don’t make
 • D. if they don’t make

13. The man said that money ___________ the passport to everything.

 • A. will be
 • B. is
 • C. was
 • D. can be

14. The teacher said Columbus _________America in 1942.

 • A. discovered
 • B. had discovered
 • C. was discovering
 • D. would discover

15. John said he _________ her since they ________ school.

 • A. hasn’t met – left
 • B. hadn’t met – had left
 • C. hadn’t met left
 • D. didn’t meet – has left

16. The woman asked __________get lunch at school.

 • A. can the children
 • B. whether the children could
 • C. if the children can
 • D. could the children

17. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident.

 • A. was walking
 • B. has walked
 • C. had been walking
 • D. has been walking

18. He asked, “Why didn’t she take the final exam?” – He asked why __________ the final exam.

 • A. she took
 • B. did she take
 • C. she hadn’t taken
 • D. she had taken

19. Ba said he__________ some good marks the semester before.

 • A. gets
 • B. got
 • C. had gotten
 • D. have got

20. They told their parents that they___________ their best to do the test.

 • A. try
 • B. will try
 • C. are trying
 • D. would try

21. She asked me where I___________ from.

 • A. come
 • B. coming
 • C. to come
 • D. came

22. She_________ me whether I liked classical music or not.

 • A. ask
 • B. asks
 • C. asked
 • D. asking

23. He asked me who____________ the editor of that book.

 • A. was
 • B. were
 • C. is
 • D. has been

24. He wants to know whether I ___________ back tomorrow.

 • A. come
 • B. came
 • C. will come
 • D. would come

25. I wonder why he___________ love his family.

 • A. doesn’t
 • B. don’t
 • C. didn’t
 • D. hasn’t

26. They asked me how many children___________.

 • A. if I had
 • B. had I
 • C. I have
 • D. have I

27. Thu said she had been___________ the day before.

 • A. here
 • B. there
 • C. in this place
 • D. where

28. The student said that the English test_______ the most difficult.

 • A. is
 • B. was
 • C. will be
 • D. have been

29. He wanted to know _______ shopping during the previous morning.

 • A. if we had been going
 • B. that if we had been going
 • C. we were going
 • D. that we were going

30. He asked me _______ Robert and I said I did not know _______.

 • A. that did I know/ who were he
 • B. that I knew/ who he had been
 • C. if I knew/ who he was
 • D. whether I knew/ who had he been

31. The mother asked her son _______.

 • A. where he had been
 • B. whether I had been
 • C. where has he been
 • D. where had he been

32. Martin asked me _______.

 • A. how is my father
 • B. how my father is
 • C. how was my father
 • D. how my father was

Xem thêm:

33. The host asked Peter _______ tea or coffee.

 • A. whether he preferred
 • B. that he preferred
 • C. did he prefer
 • D. if he prefers

34. She asked me _______ my holidays _______.

 • A. where I spent/ the previous year
 • B. where I had spent/ the previous year
 • C. where I spent/ last year
 • D. where did I spend/ last year

35. He advised _______ too far.

 • A. her did not go
 • B. her do not go
 • C. her not to go
 • D. she did not go

36. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport.

 • A. doesn’t like/ is
 • B. did not like/ were
 • C. not liked/ had been
 • D. had not liked/ was

37. Nancy asked me why I had not gone to New York the summer _______.

 • A. before
 • B. ago
 • C. last
 • D. previous

38. He asked _______ him some money.

 • A. her to lend
 • B. she to lend
 • C. she has lent
 • D. she lends

39. Andrew told me that they _______ fish two _______ days.

 • A. have not eaten/ ago
 • B. had eaten/ previous
 • C. did not eat/ before
 • D. would not eat/ last

40. Jason told me that he _______ his best in the exam the _______ day.

 • A. had done/ following
 • B. will do/ previous
 • C. would do/ following
 • D. was going/ previous

41. John asked me _______ in English.

 • A. what does this word mean
 • B. what that word means
 • C. what did this word mean
 • D. what that word meant

42. The mother told her son _______ so impolitely.

 • A. not behave
 • B. not to behave
 • C. not behaving
 • D. did not behave

43. She said she _______ collect it for me after work.

 • A. would
 • B. did
 • C. must
 • D. had

44. She said I _______ an angel.

 • A. am
 • B. was
 • C. were
 • D. have been

45. I have ever told you he _______ unreliable.

 • A. is
 • B. were
 • C. had been
 • D. would be

46. I told him _______ the word to Jane somehow that I _______ to reach her during the early hours.

 • A. passing/ will try
 • B. he will pass/ tried
 • C. to pass/ would try
 • D. he passed / have tried

47. Laura said she had worked on the assignment since _______.

 • A. yesterday
 • B. two days ago
 • C. the day before
 • D. the next day

48. John asked me _______ interested in any kind of sports.

 • A. if I were
 • B. if were I
 • C. if was I
 • D. if I was

49. John asked me _______ that film the night before.

 • A. that I saw
 • B. had I seen
 • C. if I had seen
 • D. if had I seen

50. The guest told the host that _______.

 • A. I must go now
 • B. he must go now
 • C. he had to go now
 • D. he had to go then

Xem thêm:

Bài tập 2: Tiến hành chuyển câu và lựa chọn đáp án đúng

1. Charlie said, “I’m thinking of going to live in Canada”.

 • a. Charlie said that I was thinking of going to live in Canada.
 • b. Charlie said that I am thinking of going to live in Canada.
 • c. Charlie said that he was thinking of going to live in Canada.
 • d. Charlie said that he is thinking of going to live in Canada.
Bài tập 2: Tiến hành chuyển câu và lựa chọn đáp án đúng
Bài tập 2: Tiến hành chuyển câu và lựa chọn đáp án đúng

2. Charlie said, “My father is in hospital”.

 • a. Charlie said that my father is in hospital.
 • b. Charlie said that his father was in hospital.
 • c. Charlie said that his father is in hospital.
 • d. Charlie said that my father was in hospital.

3. Charlie said, “Nora and Jim are getting married tomorrow

 • a. He said that Nora and Jim are getting married tomorrow
 • b. He said that Nora and Jim were getting married the next day.
 • c. He said that Nora and Jim were getting married tomorrow.
 • d. He said that Nora and Jim are getting married the next day.

4. Charlie said, “I haven’t seen Bill for a while”.

 • a. He said that he hadn’t seen Bill for a while.
 • b. He said that I haven’t seen Bill for a while.
 • c. He said that he hasn’t seen Bill for a while.
 • d. He said that I hadn’t seen Bill for a while.

5. Charlie said, “I’ve been playing tennis a lot recently”

 • a. Charlie said that I’ve been playing tennis recently.
 • b. Charlie said that he had been playing tennis recently.
 • c. Charlie said that he had bee playing tennis recently.
 • d. Charlie said that I had been playing tennis recently

6. Charlie said, “Margaret has had a baby”.

 • a. Charlie said Margaret has had a baby.
 • b. Charlie said Margaret had had a baby.
 • c. Charlie said Margaret had a baby.
 • d. Charlie said Margaret has a baby.

7. Charlie said, “I don’t know what Fred is doing”.

 • a. He said that he doesn’t know what Fred is doing.
 • b. He said that he didn’t know what Fred is doing.
 • c. He said that he doesn’t know what Fred was doing.
 • d. He said that he didn’t know what Fred was doing.

8. Charlie said, “I hardly ever go out these days”.

 • a. He said that he hardly ever went out these days.
 • b. He said that I hardly ever go out these days.
 • c. He said that I hardly ever went out these days.
 • d. He said that he hardly ever goes out these days.

9. Charlie said, ‘”I work 14 hours a day”.

 • a. He said that he works 14 hours a day.
 • b. He said that he worked 14 hours a day.
 • c. He said that I work 14 hours a day.
 • d. He said that I worked 14 hours a day.

10. Charlie said, “I’ll tell Jim I saw you”

 • a. He said he’ll tell Jim he saw me.
 • b. He said I would tell Jim I had seen you.
 • c. He said he would tell Jim he had seen me.
 • d. He said I would tell Jim he had seen me.

11. Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”.

 • a. He said you could come and stay with him if you were ever in London.
 • b. He said I could come and stay with him if I were ever in London.
 • c. He said you can come and stay with him if you are ever in London.
 • d. He said I can come and stay with him if I am ever in London.

12. Charlie said, “Tom had an accident last week but he wasn’t injured”.

 • a. He said Tom had an accident last week but he wasn’t injured.
 • b. He said Tom had had an accident last week but he wasn’t injured.
 • c. He said Tom had had an accident the previous week but he hadn’t been injured.
 • d. He said Tom had an accident last week but he hadn’t been injured.

13. Charlie said, “I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine”.

 • a. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he had seemed fine
 • b. He said I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine
 • c. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he seemed fine
 • d. He said he saw Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

14. Tom said, “New York is bigger than London”.

 • a. He said that New York was bigger than London.
 • b. He says that New York is bigger than London.
 • c. He says that New York was bigger than London.
 • d. He said that New York is bigger than London.

15. “Stay in bed for a few days”, the doctor said to me.

 • a. The doctor told me stay in bed for a few a days.
 • b. The doctor told to me to stay in bed for a few days.
 • c. The doctor said me to stay in bed for a few days.
 • d. The doctor told me to stay in bed for a few days.

16. “Don’t shout”, I said to Jim.

 • a. I told Jim don’t shout
 • b. I told to Jim not to shout
 • c. I told Jim not to shout
 • d. I said to Jim don’t shout.

17. “Please don’t tell anyone what happened”, Ann said to me

 • a. Ann asked me don’t tell anyone what happened.
 • b. Ann told me don’t tell anyone what happened.
 • c. Ann said to me don’t tell anyone what happened.
 • d. Ann asked me not to tell anyone what happened.

18. “Can you open the door for me, Tom?” Ann asked.

 • a. Ann asked to open the door for her, Tom.
 • b. Ann asked Tom to open the door for her.
 • c. Ann asked Tom open the door for her.
 • d. Ann asked Tom to open the door for me.

19. “Listen carefully”, he said to us.

 • a. He told us listen carefully
 • b. He told to us to listen carefully
 • c. He told us to listen carefully
 • d. He said us to listen carefully

20. “Don’t wait for me if I’m late”, Ann said.

 • a. Ann said don’t wait for her if she was late.
 • b. Ann said not to wait for me if I was late.
 • c. Ann said not to wait for her if she was late.
 • d. Ann said don’t wait for me if I’m late.

Bài tập:

Phần đáp án bài tập

Bài tập 1

1. B 2. A3. D4. C5. C6. D7. D8. A9. A10. B
11. A12. A 13. B14. A15. B16. B17. C18. C19. C20. D
21. D 22. C 23. A 24. A25. A26. C27. B28. B29. A30. C
31. A 32. D 33. A 34. B35. C36. A37. A38. A39. B40. C
41. D 42. B 43. A44. B45. A46. C47. C48. D49. C50. D

Bài tập 2

1. C2. B3. B4. A5. B6. B7. D8. A9. B10. C
11. B12. C13. A14. D15. D16. C17. D18. B19. C20. C

Phía bên trên, Tự học PTE đã giúp bạn nắm vững kiến thức và bài tập trắc nghiệm câu tường thuật. Hy vọng các bạn có thể làm tốt các bài tập và cải thiện điểm số của mình.

Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của chuyên mục Ngữ pháp để học thêm kiến thức bổ ích nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan:

Bảng quy đổi điểm IELTS Listening chính xác nhất 2022

Bảng quy đổi điểm IELTS Listening chính xác nhất

21/11/2022

Hiện nay việc học hay sở hữu các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang trở nên ngày càng phổ biến. Trong đó, không thể không kể đến IELTS – Một chứng chỉ đang rất hot hiện nay. Bài thi IELTS có 4 phần thi,

Bạn nên học PTE hay IELTS So sánh PTE và IELTS

Bạn nên học PTE hay IELTS? So sánh PTE và IELTS

13/12/2022

Hiện nay nhu cầu học tiếng Anh của các bạn trẻ có xu hướng tăng mạnh và các chứng chỉ tiếng Anh cũng rất đa dạng để các bạn học sinh, sinh viên có nhiều sự lựa chọn. Bạn cũng đang mong muốn theo học