Tổng hợp bài tập câu tường thuật lớp 8 có đáp án

Bài tập câu tường thuật lớp 8 là chủ đề vô cùng quan trọng mà các bạn không nên bỏ qua. Những bài tập này thường xuyên xuất hiện trong bài thi cũng như tình huống giao tiếp thường ngày. Hãy cùng Tự học PTE ôn tập kiến thức và làm bài tập câu tường thuật bên dưới nhé!

Lý thuyết câu tường thuật lớp 8

Có 3 loại câu tường thuật cơ bản trong tiếng Anh:

Reported statements

S + say(s)/ said + (that) + S + V
says/ say to + O => tells/ tell + O
said to + O => told + O

Ví dụ minh hoạ: 

 • He said to me: “I haven’t finished my work.”
 • He told me he hadn’t  finished his work.  
Reported statements
Reported statements

Reported questions

a. Yes / No questions:

Câu tường thuật loại câu hỏi Có hoặc Không (Yes/ No questions) có dạng như sau:

 S +asked (+ O)
wanted to know 
wondered
 +  if/ whether + S + V.

Ví dụ:

 • “Are you angry?” he asked.
 • He asked if/ whether I was angry.
 • “Did you see the film?” Tam asked.
 • Tam asked if/ whether I had seen the film.

* Lưu ý: Khi tường thuật câu hỏi Có hoặc Không (Yes – No questions), chúng ta cần phải chuyển câu hỏi trực tiếp sang dạng khẳng định. Sau đó, tiến hành thay đổi thì, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ chỉ định và chủ ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu sao cho phù hợp.

* says/ say to + O => asks/ ask + O
said to + O => asked + O

Ví dụ:

 • He said to me: “Have you been to America?”
 • He asked me if / whether I had been to America.

Wh-questions

 S +asked (+ O)
wanted to know 
wondered
 + Wh-words + S + V.
Lý thuyết câu tường thuật lớp 8
Lý thuyết câu tường thuật lớp 8

Ví dụ:   

 • They asked us: “Where are you going on holiday?”
 • They asked us where we were going on holiday.
 • “What are you talking about?” said the teacher.
 • The teacher asked us what we were talking about.
says / say to + O => asks / ask + O
said to + O => asked + O

Ví dụ:

 • He said to me: “Who are you writing to?”
 • He asked me who I was writing to.

Xem thêm:

Reported commands

 • Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh ở dạng khẳng định
S + told + O + to-infinitive

Ví dụ:  

– “Please wait for me here, Mary.” Tom said.

– Tom told Mary to wait for him there.

 • Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh ở dạng phủ định
S + told + O + not to-infinitive.

Ví dụ:  

– “Don’t talk in class!” the teacher said.

– The teacher told the children not to talk in class.

Một số động từ thường sử dụng khi tường thuật trong câu mệnh lệnh đó là: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

Tổng hợp bài tập câu tường thuật lớp 8

Sau khi học xong kiến thức bên trên, bạn hãy cùng Tự học PTE làm một số bài tập để củng cố kiến thức mà mình đã học. Bài tập có sẵn đáp án để bạn kiểm tra luôn nhé.

Tổng hợp bài tập câu tường thuật lớp 8
Tổng hợp bài tập câu tường thuật lớp 8

Phần bài tập câu tường thuật lớp 8

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng

1. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

 • A. can
 • B. could
 • C. may
 • D. must

2. George couldn’t help me. He ______ me to ask Kate.

 • A. tell
 • B. said
 • C. told
 • D. say

3. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.

 • A. admitted
 • B. offered
 • C. promised
 • D. suggested

4. I said that I had met her ______ .

 • A. yesterday
 • B. the previous day
 • C. the day
 • D. the before day.

5. The man asked the boys ______ .

 • A. why did they fight
 • B. why they were fighting
 • C. why they fight
 • D. why were they fighting

6. “______the door”, he said.

 • A. please open
 • B. open pleased
 • C. please to open
 • D. please, opening

7. I wanted to know ______ return home.

 • A. when would she
 • B. when will she
 • C. when she will
 • D. when she would

8. The woman wonders _______ doing well at school.

 • A. whether her children are
 • B. if her children were
 • C. whether her children were
 • D. her children are if

9. Peter said he was leaving for Paris ______.

 • A. next week
 • B. the week previous
 • C. following week
 • D. the following week

10. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

 • A. she was hungry
 • B. I was hungry
 • C. I am hungry
 • D. I will be

Bài tập 2: Chuyển các câu dưới đây sang câu gián tiếp

1. “Open the door,” he said to them.

– He told them………………………………………………………….

2. “Where are you going?” he asked her.

– He asked her where…………………………………………………

3. “Which way did they go?” he asked.

– He asked… …………………………………………………………….

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.

– I told… ………………………………………………………………….

5. “Don’t try to open it now,” she said to us.

– She told… ………………………………………………………………

6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.

– I asked her… …………………………………………………………..

7. “He’s not at home”, she said.

– She said that… ………………………………………………………..

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

– The girl wanted to know… ……………………………………….

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

– Tom told Ann… ………………………………………………………

10. “Please let me borrow your car,” he said to her.

– He asked… ………………………………………………………………

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

– Thomas asked Jean…..

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

– I told Mary…. ………………………………………………………….

13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.

– She said that…

14. “I’ll pay him if I can” she said.

– She said that… ………………………………………………………….

15. “What are you going to do next summer?” she asked.

– She asked us…. ………………………………………………………….

Xem thêm:

Bài tập 3: Chuyển các câu dưới bên dưới sang câu gián tiếp

1. “Where is my umbrella?” she asked.

→ She asked……………………………………… ………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

→ Martin asked us………………………………………… ……………….

Bài tập 3: Chuyển các câu dưới bên dưới sang câu gián tiếp
Bài tập 3: Chuyển các câu dưới bên dưới sang câu gián tiếp

3. He asked, “Do I have to do it?”

→ He asked……………………………………… ………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

→ The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

→ She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

6. “What are they doing?” she asked.

→ She wanted to know………………………………………. …………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

→ He wanted to know………………………………………. …………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

→ The teacher wanted to know………………………………………. …………………

9. “How do you know that?” she asked me.

→ She asked me………………………………………… ……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

→ My friend asked me………………………………………… …………….…

11. “What’s the time?” he asked.

→ He wanted to know ………………………………………….. .

12. “When will we meet again?” she asked me.

→ She asked me ………………………………………….. .

13. “Are you crazy?” she asked him.

→ She asked him ………………………………………….. .

14. “Where did they live?” he asked.

→ He wanted to know ………………………………………….. .

15. “Will you be at the party?” he asked her.

→ He asked her ………………………………………….. .

16. “Can you meet me at the station?” she asked me.

→ She asked me ………………………………………….. .

17. “Who knows the answer?” the teacher asked.

→ The teacher wanted to know ………………………………………….. .

18. “Why don’t you help me?” she asked him.

→ She wanted to know ………………………………………….. .

19. “Did you see that car?” he asked me.

→ He asked me ………………………………………….. .

20. “Have you tidied up your room?” the mother asked the twins.

→ The mother asked the twins ………………………………………….. .

Bài tập 4: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hỏi gián tiếp hoàn chỉnh

1. asked/was/how much/that/Tom/computer

2. had/to know/the officer/if/wanted/the keys/I

3. Ann/hadn’t come/why/to her party/asked/Sam/he

4. asked/Jane/for her holidays/she/was going/he/where

5. me/English/asked/I/spoke/He/if

6. old/asked/He/her/how/was/mother

7. British/was/asked/whether/He/I/me/American/or

8. boy/The asked/the/where/lived/policeman/be

9. had/Bristol/She/I/been/asked/to/before/if

10. the/asked/time/train/She/what/arrived.

Bài tập 5: Lựa chọn phương án đúng nhất

1. “What has Daddy made for dinner ? ” asked Simon.

A. Simon asked what Daddy had made for dinner.

B. Simon asked what Daddy have made for dinner.

C. Simon asked what Daddy has made for dinner.

2. “Who won the match? ” asked Monica.

A. Monica asked who had won the match.

B. Monica asked who have won the match.

C. Monica asked who has won the match.

Bài tập 5: Lựa chọn phương án đúng nhất
Bài tập 5: Lựa chọn phương án đúng nhất

3. “Has Sarah ever been to Siena ? ” he asked.

A. He asked whether Sarah had never been to Siena.

B. He asked whether Sarah had ever been to Siena.

C. He asked whether Sarah has never been to Siena.

4. “Do you like fried eggs?”Anne asked David

A. Anne asked David whether he like fried eggs.

B. Anne asked David if he like fried eggs.

C. Anne asked David if he liked fried eggs.

5. “Can they play the piano?” she asked

A. She asked if they could play the piano.

B. She asked if they can play the piano.

C. She asked whether they can play the piano.

Bài tập 6: Bài tập câu tường thuật kết hợp cùng với negative và positive

1. She said, “Go upstairs.”

→ She told me ………………………………………….. .

2. “Close the door behind you,” he told me.

→ He told me ………………………………………….. .

3. “Don’t be late,” he advised us.

→ He advised us ………………………………………….. .

4. “Stop staring at me,” she said.

→ She told him ………………………………………….. .

5. “Don’t be angry with me,” he said.

→ He asked her ………………………………………….. .

6. “Leave me alone,” she said.

→ She told me ………………………………………….. .

7. “Don’t drink and drive,” she warned us.

→ She warned us ………………………………………….. .

8. “John, stop smoking,” she said.

→ She told John ………………………………………….. .

9. “Don’t worry about us,” they said.

→ They told her ………………………………………….. .

10. “Meet me at the cinema.” he said.

→ He asked me ………………………………………….. .

Xem thêm:

Bài tập 7: Lựa chọn đáp án đúng trong 4 đáp án A, B, C, D

1. Yesterday, Laura ______ him to put some shelves up.

A. asked

B. is asking

C. ask

D. was asked

2. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that

B. was admitted that

C. admitted that

D. admit that

3. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that

B. the

C. then

D. this

4. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what

B. when

C. where

D. whether

5. Mathew _____ Emma that her train was about to leave.

A. has reminded

B. has reminded that

C. reminded

D. reminded that

6. Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sophie said you _____ ill.

A. are

B. were

C. was

D. should be

7. Ann ______ and left.

A. said goodbye to me

B. says goodbye to me

C. tell me goodbye

D. told me goodbye

8. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?

A. don’t

B. not

C. not to

D. to not

9. Bill was slow, so I ________ hurry up.

A. tell him

B. told him for

C. told to

D. told him to

10. Sarah was driving to fast, so I ______ to slow down.

A. asked her

B. asked

C. ask

D.have asked her

Bài tập 8: Chuyển sang câu tường thuật bằng cách sử dụng người và động từ trong ngoặc!

1. Yes! I’ll try it again (JACK, AGREE)

2. Would you like to drive me school? (JIM, OFFER)

3. I will pay you on Monday (THE BOSS, PROMISE)

4. Keep quiet or I’ll punish you (THE TEACHER, THREATEN)

5. Please, close the window (FATHER, ASK).

6. Please, don’t hit the cat. (HE,BEG)

7. Move to your right (THE INSTRUCTOR, COMMAND)

8. You mustn’t come home after eleven (MOTHER, FORBID)

9. Mix the eggs with flour. (THE COOK, INSTRUCT)

10. Don’t forget to lock the door (DAD, REMIND)

Bài tập 9: Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp

1. Lisa asked her boyfriend: “How many pairs of shoes do you have?”

Lisa asked her boyfriend _____________________________________________

2. “Are you going to Hai Phong next week?” Peter asked Jane.

Peter asked Jane whether ________________________________________

3. “Have you done the washing?” Mom asked my sister.

Mom asked my sister ___________________________________________

4. “Does your brother live in Da Nang, Peter?” Jane asked.

Jane asked Peter _____________________________________________

5. “What are you doing now?” Tony asked his father.

Tony asked his father ___________________________________________

6. “Did you enjoy the meeting last night?” my classmate asked me.

My classmate asked me ___________________________________________

7. Peter said :”I am looking forward to my brother’s present”.

Peter said he _______________________________________

8. “I have just received an email from my foreign friend.” Phong said to me.

Phong said to me __________________________________________

9. “What do you often do if you are stress?” Tony asked me.

Tony asked me ______________________________________

10. Peter said: “I hope it will be sunny tomorrow.”

Peter said he _________________________________________

Phần đáp án bài tập câu tường thuật lớp 8

Đáp án bài tập 1

1 – B2 – C3 – D4 – B5 – B6 – A7 – D8 – B9 – D10 – C

Đáp án bài tập 2

 1. He told them to open the door.
 2. He asked her where she was going.
 3. He asked me which way they had gone.
 4. I told her to bring it back if it didn’t fit.
 5. She told us not to try to open it then.
 6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.
 7. She said that he was not at home.
 8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.
 9. Tom told Ann not to stay out late.
 10. He asked her to let him borrow her car.
 11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.
 12. I told Mary not to leave the window open.
 13. She said that she would have a cup of tea with me.
 14. She said that she would pay him if she could.
 15. She asked us what we were going to do the following summer.

Đáp án bài tập 3

 1. She asked where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to do it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best
 6. She wanted to know what they were doing
 7. He wanted to know if I was going to the cinema
 8. The teacher wanted to know who spoke English
 9. She asked me how I knew that
 10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin
 11. He wanted to know what the time was
 12. She asked me when we would meet again
 13. She asked him if he was crazy
 14. He wanted to know where they had lived
 15. He asked her if she would be at the party
 16. She asked me if I could meet her at the station
 17. The teacher wanted to know who knew the answer
 18. She wanted to know why he didn’t help her
 19. He asked me if I had seen that car
 20. The mother asked the twins if they had tidied up their room.
Phần đáp án bài tập câu tường thuật lớp 8
Phần đáp án bài tập câu tường thuật lớp 8

Đáp án bài tập 4

 1. Tom asked how much that computer was.
 2. The officer wanted to know if I had the keys.
 3. Ann asked Sam why he hadn’t come to the party.
 4. He asked Jane where she was going for her holidays.
 5. He asked me if I spoke English.
 6. He asked how old her mother was.
 7. He asked me whether I was British or American.
 8. The policeman asked the boy where he lived.
 9. She asked if I had been to Bristol before.
 10. She asked what time the train arrived.

Đáp án bài tập 5

1. A2. A3. B4. C5. A

Đáp án bài tập 6

 1. She told me to go upstairs.
 2. He told me to close the door behind me.
 3. 3. He advised us not to be late.
 4. She told him to stop staring at her.
 5. He asked her not to be angry with him.
 6. She told me to leave her alone.
 7. She warned us not to drink and drive.
 8. She told John to stop smoking.
 9. They told her not to worry about them.
 10. He asked me to meet him at the cinema.
 11. He said that he liked that song.
 12. She asked me where my sister was.
 13. She said that she didn’t speak Italian.
 14. They asked me to say hello to Jim.
 15. He said that the film began at seven o’clock.

Xem thêm:

Đáp án bài tập 7

1 – A2 – C3 – A4 – B5 – C6 – B7 – D8 – B9 – D10 – A

Đáp án bài tập 8

 1. Jack agreed to try it again.
 2. Jim offered to drive him/her school.
 3. The boss promised to pay me on Monday.
 4. The teacher threatened to punish me if I didn’t keep quiet.
 5. Father asked me to close the window.
 6. He begged me not to hit the cat.
 7. The instructor commanded me to move to my right.
 8. Mother forbade us to come home after eleven.
 9. The cook instructed me to mix the eggs with flour.
 10. Dad reminded me not to forget to lock the door.

Đáp án bài tập 9

 1. Lisa asked her boyfriend that how many pairs of shoes she had.
 2. Peter asked Jane whether she was going to Hai Phong the following week.
 3. Mom asked my sister whether she had done the washing.
 4. Jane asked Peter whether his brother lived in Da Nang.
 5. Tony asked his father what he was doing then.
 6. My classmate asked me whether I enjoyed the meeting the previous night.
 7. Peter said he was looking forward to his brother’s present.
 8. Phong said to me he had just received an email from his foreign friend.
 9. Tony asked me what I often did if I was stress.
 10. Peter said he hoped it would be sunny the following day.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập và thực hành những bài tập câu tường thuật lớp 8 hay nhất. Tự học PTE hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu rõ hơn và nắm vững kiến thức về ngữ pháp câu trần thuật.

Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo trong chuyên mục Grammar để củng cố kiến thức của bản thân mỗi ngày nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan:

Tân ngữ của We của tiếng Anh là gì?

Tân ngữ của We trong tiếng Anh là gì?

14/11/2023

Tân ngữ là chủ điểm ngữ pháp cơ bản mà bạn cần phải nắm khi học tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn đã biết rõ tân ngữ của we và cách dùng trong các tình huống hay chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết bên

So sánh nhất của popular: Cách dùng và bài tập

So sánh nhất của popular: Cách dùng và bài tập

03/10/2023

So sánh nhất của popular là gì, có nghĩa là gì? Đây là một trong những thắc mắc của rất nhiều bạn khi học tiếng Anh. Để giúp bạn học tốt chủ điểm này, Tự học PTE đã tổng hợp bài viết về so sánh

So sánh nhất của wet là gì? Cách dùng và bài tập

So sánh nhất của wet là gì? Cách dùng và bài tập

28/09/2023

So sánh nhất của wet trong tiếng Anh là gì? Có thể bạn chưa biết, dạng so sánh nhất của tính từ wet xuất hiện rất nhiều trong bài tập. Do đó, các bạn cần phải nắm vững kiến thức để không mất điểm oan

Index